Tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị, mục đích và mục tiêu

1) Tầm nhìn:Hội Bảo Trợ Trẻ Em phấn đấu xây dựng một xã hội trong đó mọi trẻ em là thành viên chính thức được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và có quyền nói lên tiếng nói của mình, tiếng nói ấy phải được tôn trọng.

2) Sứ mạng:Hội Bảo Trợ Trẻ Em là một tổ chức xã hội dân sự, phi lợi nhuận, không sử dụng ngân sách nhà nước đang hoạt động tại Tp.HCM góp phần mang đến những lợi ích tốt nhất cho trẻ em bằng việc vận động chính sách, nâng cao năng lực và cung cấp các dịch vụ xã hội thông qua liên kết với chính quyền, mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự khác và cộng đồng.

3) Các giá trị:

– Bình đẳng
– Quyền trẻ em
– Chuyên nghiệp
– Bền vững
– Tính cam kết.

4) Mục đích:Trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM được hưởng một cuộc sống an toàn và hạnh phúc.

 

5) Mục tiêu:Trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt thuộc các dự án của Hội Bảo Trợ Trẻ Em được đáp ứng các quyền cơ bản thông qua liên kết với chính quyền, mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng dân cư.