Giới thiệu chung/General Introduction:

Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội tự nguyện gồm các cá nhân, các tổ chức đang sinh sống và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng, nhiệt tình, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Hội Bảo trợ trẻ em hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước về trẻ em của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã cưu mang, giúp đỡ trên 300.000 trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ho Chi Minh City Child Welfare Association is a non-profit social organisation consisting of individuals, organisations in Ho Chi Minh City having a shared interest in education, protection and care for children in Ho Chi Minh City. HCWA operates in accordance with the Vietnamese law, its Statutory, and is technically managed on child care and protection by Ho Chi Minh City Department of Labor Invalids and Social Affairs.

By emphasizing its 30-year establishment and development, Ho Chi Minh City Child Welfare Association has helped over 300,000 disadvantaged children and adolescents.

Các hoạt động chính/Main activities:

1. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tránh các nguy cơ phải lao động sớm, bị xâm hại tình dục, bị bóc lột sức lao động, bỏ học sớm, làm trái pháp luật, nghiện hút ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS…

Providing care, protection and education for disadvantaged children who are at risk of early working, sexual & labor abuse, dropping out of school, delinquency, drug addiction, HIV/AIDS infection, etc;

2. Hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ, các tổ chức, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

Working in partnership with foreign and Vietnamese NGOs, sponsors and benefactors with a shared interest in helping disadvantaged children;

3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và cộng đồng địa phương;

Maintaining close and productive relationships with Vietnamese local authorities, governmental organisations and local communities;

4. Góp phần cùng Nhà nước xây dựng những mô hình chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

Supporting Government initiatives to build models for the care, protection and education of disadvantaged children;

5. Huấn luyện và pháp triển đội ngũ cán bộ dự án, giáo dục viên, cộng tác viên và tình nguyện viên hoạt động hiệu quả trong công tác giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

Training and capacity building for project staff, educators, collaboratos and volunteers working with disadvantaged children;

6. Truyền thông và biện hộ;

Advocacy and Communication;

7. Vận động và gây quỹ;

Resource mobilisation and fundraising;

8. Tập hợp lực lượng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể.

Enlisting the support and close cooperation from Governmental organisations.