Hội Bảo Trợ Trẻ Em TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội từ thiện, phi lợi nhuận được thành lập năm 1988 theo Quyết định số 212/QÐ-UB của UBND TP. HCM từ tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các nhà hoạt động xã hội, những luật sư, bác sĩ, văn nghệ sỹ…với sứ mạng góp phần cùng Nhà nước trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động chính của Hội Bảo Trợ Trẻ Em TP.HCM:

 1. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tránh các nguy cơ phải lao động sớm, bị xâm hại tình dục, bị bóc lột sức lao động, bỏ học sớm, làm trái pháp luật, nghiện hút ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS…
  2. Hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ, các tổ chức, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
  3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và cộng đồng địa phương;
  4. Góp phần cùng Nhà nước xây dựng những mô hình chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
  5. Huấn luyện và pháp triển đội ngũ cán bộ dự án, giáo dục viên, cộng tác viên và tình nguyện viên hoạt động hiệu quả trong công tác giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
  6. Truyền thông và biện hộ.
  7. Vận động và gây quỹ.
  8. Tập hợp lực lượng, phối hợp với các ban – ngành – đoàn thể.