Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị và Tôn chỉ mục đích của Hội Bảo trợ trẻ em:
HCWA’s Vision, Mission, Values and General Objective:

Tầm nhìn/Our Vision:
Hội Bảo trợ trẻ em phấn đấu xây dựng một xã hội trong đó mọi trẻ em là thành viên chính thức được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và có quyền nói lên tiếng nói của mình, tiếng nói ấy phải được tôn trọng.

We endeavor to build up a society in which each and every single one of children be a formal member protected, cared, educated and entitled to voice their concerns and their voice must be listened and respected.

Sứ mạng/Our Mission:
Hội Bảo trợ trẻ em là một tổ chức xã hội tự nguyện, phi lợi nhuận, không sử dụng ngân sách nhà nước đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh góp phần mang đến những lợi ích tốt nhất cho trẻ em bằng việc vận động chính sách, nâng cao năng lực và cung cấp các dịch vụ xã hội thông qua liên kết với chính quyền, mạng lưới các tổ chức xã hội khác và cộng đồng dân cư.

We are a non-profit social organisation based in Ho Chi Minh City working to partly contribute, without being funded by the Government, the best benefit to children through policy advocacy, capacity building and social services by associating with the Government, network of other social organisations and communities.

Giá trị/Our Values:
Hội Bảo trợ trẻ em theo đuổi các giá trị sau: Bình đẳng, Quyền trẻ em, Chuyên nghiệp, Bền vững và Tính cam kết.

HCWA pursues the following values: Equality, Child’s Rights, Professionalism, Sustainability and Commitment.

Tôn chí mục đích/Our General Objective:
Trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng một cuộc sống an toàn và hạnh phúc.

Disadvantaged children/adolescents in Ho Chi Minh City benefit a safe and happy life.