Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị và Tôn chỉ mục đích của Hội Bảo trợ trẻ em:

Tầm nhìn:
Hội Bảo trợ trẻ em phấn đấu xây dựng một xã hội trong đó mọi trẻ em là thành viên chính thức được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và có quyền nói lên tiếng nói của mình, tiếng nói ấy phải được tôn trọng.

Sứ mạng:
Hội Bảo trợ trẻ em là một tổ chức xã hội tự nguyện, phi lợi nhuận, không sử dụng ngân sách nhà nước đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh góp phần mang đến những lợi ích tốt nhất cho trẻ em bằng việc vận động chính sách, nâng cao năng lực và cung cấp các dịch vụ xã hội thông qua liên kết với chính quyền, mạng lưới các tổ chức xã hội khác và cộng đồng dân cư.

Giá trị:
Hội Bảo trợ trẻ em theo đuổi các giá trị sau: Bình đẳng, Quyền trẻ em, Chuyên nghiệp, Bền vững và Tính cam kết.

Tôn chí mục đích:
Trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng một cuộc sống an toàn và hạnh phúc.