Giới thiệu chung:

Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội tự nguyện gồm các cá nhân, các tổ chức đang sinh sống và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng, nhiệt tình, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Hội Bảo trợ trẻ em hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước về trẻ em của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã cưu mang, giúp đỡ trên 300.000 trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động chính

1. Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tránh các nguy cơ phải lao động sớm, bị xâm hại tình dục, bị bóc lột sức lao động, bỏ học sớm, làm trái pháp luật, nghiện hút ma túy, bị nhiễm HIV/AIDS…

2. Hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ, các tổ chức, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

3. Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể và cộng đồng địa phương;

4. Góp phần cùng Nhà nước xây dựng những mô hình chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

5. Huấn luyện và pháp triển đội ngũ cán bộ dự án, giáo dục viên, cộng tác viên và tình nguyện viên hoạt động hiệu quả trong công tác giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

6. Truyền thông và biện hộ;

7. Vận động và gây quỹ;

8. Tập hợp lực lượng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể.